จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เอกสารเผยแพร่

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดลพบุรี

  • คำสั่ง
  • การประชุม

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2565

สนทช.จ.ลพบุรี

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 6/2563

  วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการ...
สนทช.จ.ลพบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2563

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังห...
สนทช.จ.ลพบุรี

การประชุมโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุม...