จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

กฎหมายน่ารู้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฏีกา

ระเบียบ

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3)

 

กฎหมายที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการให้บริการ