จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เกี่ยวกับจังหวัด

การบริหารงาน

การบริหารงานจังหวัด

  • โครงสร้างการบริหารงาน
  • อำนาจหน้าที่
  • นโยบาย/มาตรการการบริหารงาน

อำนาจหน้าที่

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี “สุจริต โปร่งใส จังหวัดลพบุรีใสสะอาด” ลงวันที่ 15 มกราคม 2564

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน