จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เกี่ยวกับจังหวัด

การบริหารงาน

การบริหารงานจังหวัด

  • โครงสร้างการบริหารงาน
  • อำนาจหน้าที่
  • นโยบาย/มาตรการการบริหารงาน

 

อำนาจหน้าที่ของจังหวัดลพบุรี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2565

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2564

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดลพบุรี

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี “สุจริต โปร่งใส จังหวัดลพบุรีใสสะอาด” ลงวันที่ 15 มกราคม 2564

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2565

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดลพบุรี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565