จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ข่าวสารจังหวัด

ข่าวสารจังหวัด

โครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการเกษตร (ระบบส่งเสริมการเกษตร) ขับเคลื่อนการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

     วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังห...
ข่าวสารจังหวัด

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/2564

     วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังห...
ข่าวสารจังหวัด

2 มีนาคม“วันรบพิเศษ”

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัด...
ข่าวสารจังหวัด

2 มีนาคม “วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564

     วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจั...
ข่าวสารจังหวัด

ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดลพบุรี ครั้งที่1/2564

     วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจั...
ข่าวสารจังหวัด

พิธีเปิดการใช้รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ พระราชทาน ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัด...