จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี 64)