จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562)