จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570