จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564