จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564