จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565