จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

แผนการสอดส่องโครงการในพื้นที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565