จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์