จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน