จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน