จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)