จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี “สุจริต โปร่งใส จังหวัดลพบุรีใสสะอาด” ลงวันที่ 15 มกราคม 2564