จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

การจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เดือนธันวาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เดือนธันวาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดลพบุรี เดือนธันวาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เดือนธันวาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี เดือนธันวาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี เดือนธันวาคม 2564