จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

การจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63) สำนักงานจังหวัดลพบุรี

ประกาศเทศบาลตำบลกกโก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก สายทาง พล.ต. นเรศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทัพบก โดยศูนย์การบินทหารบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารชั้นประทวนจุ 10 ครอบครัวฯ

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อำเภอสระโบสถ์