จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

การจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพระพุทธศาสนาวัดลพบุรี เดือนเมษายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี เดือนเมษายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เดือนเมษายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เดือนเมษายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี เดือนเมษายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดลพบุรี เดือนเมษายน 2565