จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง รับสมัครเข้ารับสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชัั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21

เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12

เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

ประกาศคณะอนุกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกเรื่องบ้านเมืองสุจริต เรื่อง การประกวดคลิปวิดีโอ “บ้านเมืองสุจริต”