จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคประเมินบุคคลเหมาะสมกับเตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผุู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ขอเชิญชวน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางและจัดทำผังนโยบายระดับประเทศ คร้ังที่ 2

เรื่อง ประกาศเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครคนพิการ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปี 2565