จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เอกสารเผยแพร่

หนังสือราชการ

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่านด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 3/2564

เรื่อง แจ้งบัญชาของนายกรัฐมนตรีในสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/2564

เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม 2564