จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เอกสารเผยแพร่

หนังสือราชการ

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดลพบุรี

เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2565

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565

เรื่อง ขอขอบคุณการดำเนินการตามโครงการลพบุรีเมืองสะอาด