จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เอกสารเผยแพร่

หนังสือราชการ

เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 33)

เรื่อง แนวทางมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ

เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2564

เรื่อง กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน

เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลพบุรี