จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เอกสารเผยแพร่

หนังสือราชการ

เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขั้นกรรมาธิการ

เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา

เรื่อง การตรวจติดตามข้อมูลที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาธงชาติและการดำเนินการกับธงชาติที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้