จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

แต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงจังหวัดลพบุรี (Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO Committee)