จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่ิอง การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน