จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง โครงการสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ในด้านการใช้เครื่องมือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง และผู้ประกอบการภาคเกษตร อุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดประเทศ พลิกฟื้นเศรษฐกิจจากสถานการณ์ระบาดของโควิด – 19