จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565