จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง แผนการดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565