จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง แนวทางมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ