จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565