จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก