จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด