จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด