จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาโครงการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ