จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง เลื่อนกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ “ซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับหน่วยงานในจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564″”