จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง เผยแพร่กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566