จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง เชิญประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอ ปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน