จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการก่อสร้างอาคารหรือ อาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2564