จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2564