จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย (เดือนธันวาคม 2564)