จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 5/2564