จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง สรุปผลการประชุมรับมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหารือข้อราชการอื่น ของกระทรวงมหาดไทย ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)