จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564