จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด ครั้งที่ 1/2564