จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย (เดือนพฤศจิกายน 2564)