จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง สรุปผลการประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2564