จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD ปี 2564