จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”