จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยและการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์