จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 21 ฉบับที่ 63 ประจำเดือนเมษายน – กันยายน พ.ศ. 2564