จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง รายงานข้อมูลและผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (โควิด-19)